မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်း

ဤစီမံကိန်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံခိုင်မာရေးနှင့် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် လိုအပ်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို ကဏ္ဍတစ်ခုလုံး ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များ ကောက်ယူရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအတွက် လိုအပ်သော အကြံဉာဏ်များ ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ OC Japan နှင့်တွဲဘက် ကုမ္ပဏီများသည် လက်ရှိအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ နှီးနှောဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေး အတွက် လိုအပ်သော စနစ်များကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနှင့် မူဘောင်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စီမံချက်များ ရေးဆွဲပေးခြင်း၊ ကိစ္စရပ်များအလိုက် ခွဲခြမ်းလေ့လာပေးခြင်း စသော အထောက်အပံ့များကို ပံ့ပိုးပေးလျက် ရှိပါသည်။

AllEscort